Твої права, студенте!

(інформаційно-просвітницька година)

Підготувала бібліограф Предик Г.С.


Мета: розкрити зміст поняття «юридична відповідальність», ознайомити студентів з видами юридичної відповідальності, аналізувати правові ситуації, оцінювати вчинки та поведінку учасників ситуацій з точки зору її правомірності, виховувати негативне ставлення до правопорушення.
Ведуча: Тема,  яку  ми сьогодні обговорюємо, має дуже серйозну основу. Права студентів неможливо розглядати як окремий, відірваний від життя термін. Права студентів, ваші права нерозривно  зв’язані з таким  поняттям як правова культура молоді, правова культура людини взагалі.
Хто дасть відповідь на це питання: що таке «Правова культура?» Як ви розумієте цей термін?
1 студент:
 Правова культура  - глибоке знання та розуміння права, досконале виконання його вимог як свідомої необхідності та внутрішній впевненості.
Правова культура - це поведінка людини в межах діючій правовій моделі. До правової культури молоді належить:
Повага до права й переконаність у його соціальній та особистій цінності;
Наявність певного вантажу юридичних знань;
Висока загальна культура й широка ерудиція, освіченість;
Принципово вмотивована правомірна поведінка як у навчальному закладі, так і в професійній діяльності та у повсякденному житті;
Висока громадсько-правова активність.

Крім цього, до складу ознак індивідуальної правової культури мають входити й такі риси: досконале знання Конституції України; усвідомлене прагнення і практичне вміння користуватись приписами чинного законодавства.
Ведуча:  Хочу навести дані  соціологічних досліджень стану правової культури і правосвідомості молоді. Сьогодні почуття патріотизму, громадського обов’язку перед країною, суспільством, шанобливе ставлення до права, рідної мови, культури, традицій й висока етика між людських стосунків взагалі втратили значення. Тотальна пропаганда прикрашеного егоїзму знищила такі суспільно необхідні якості як, шанобливе ставлення до іншої людини, - визнання прав і свобод особистості.
Зарозуміле ставлення деякої частини студентів до себе і оточуючих знаходить прояви у відкритій неповазі до людей, незалежно від їх віку або соціального статусу, що призводить не лише до порушення дисципліни, а й прав та свобод людини і громадянина. Відчуваючи безкарність, деякі студенти навіть дозволяють фізично й психологічно тиснути на викладачів членів трудового колективу навчального закладу, інших студентів.
Найбільш поширеними видами порушення студентами дисципліни є: систематичні запізнення на лекції; прогулювання пар; критика або висміювання особистих якостей викладача, організації навчального процесу кафедрами тощо; не виконання навчального плану; використання під час лекцій мобільних телефонів; недбайливе ставлення до майна навчального закладу та навмисне його псування; використання вульгарної лексики; паління у неналежних місцях тощо. Подібні негативні явища спостерігаються майже у всіх вузах України.
Стаття 53 Конституції України зазначає, що кожен має право на освіту. Згідно зі ст.24 Конституції всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи, а, отже, і рівне право на однакову можливість реалізації свого права на освіту. Згідно зі ст.24 Конституції всі громадяни мають рівні  конституційні права і свободи, а, отже, і рівне право на однакову можливість реалізації свого права на освіту. Це означає, що якщо несвідомі студенти порушують дисципліну, тим самим вони заважають іншим реалізовувати своє право на освіту, посягають на їх конституційні права і свободи.
А зараз слово  має студент … (№ 2). Він  нам  дасть визначення терміну «студент»,  хто може бути студентом.
2 студент:
 Слово студент походить від  латинського «students», що означає  старанно працюючий; людина яка ретельно навчається.
Студентом (слухачем) згідно зі ст..53 Закону є особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого начального закладу і навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.
Ведуча: Дорогі друзі! А чи знаєте ви  про свої права? А які в студента є обов’язки? Хто дасть відповідь на ці запитання?
3 студент: Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
Вибір форми навчання;
Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
Користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
Участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх праць для публікацій;
Участь в обговоренні та вирішенні  питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
Участь у об’єднаннях громадян;
Моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
Безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших  підрозділів вищого навчального закладу;
Канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів
Також студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Вони мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.
Ведуча:
Як бачимо прав чимало. Однак законотворці, поряд з таким детальним переліком прав, майже оминули питання обов’язків студентів. Але вони все ж таки є.
4 студент:
 Згідно зі ст.55 Закону особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов’язані:
Додержуватися законів, статусу та правил внутрішнього  розпорядку вищого навчального закладу;
Виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.
Ведуча: Зрозуміле все, крім питань обов’язкових норм етики та культури поведінки, яких ці акти не містять. Тобто має бути в кожному вищому закладі освіти окремий локальний акт, що регулює ці питання. Але… Сьогодні все змінилося, вищих закладів освіти, їх філій, відділень і представництв налічується десятки і сотні у кожній області. Раніше молода людина, міцно тримаючись за соломинку,  робила все  можливе, щоб її рейтинг відповідав запитам вищого закладу освіти. І тому питання культури та етики поведінки на вчених радах майже ніколи не порушувалися. Тепер все навпаки. Заклад освіти ладен переступити через загальноприйняті в суспільстві норми поведінки і моралі, пропускаючи все, образно кажучи, мимо очей та вух аби утримати у вузі молоду людину (особливо у недержавних закладах освіти).
Канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів
Також студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Вони мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.
Ведуча: Як бачимо прав чимало. Однак законотворці, поряд з таким детальним переліком прав, майже оминули питання обов’язків студентів. Але вони все ж таки є.
4 студент:
Згідно зі ст.55 Закону особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов’язані:
Додержуватися законів, статусу та правил внутрішнього  розпорядку вищого навчального закладу;
Виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.
Ведуча: Зрозуміле все, крім питань обов’язкових норм етики та культури поведінки, яких ці акти не містять. Тобто має бути в кожному вищому закладі освіти окремий локальний акт, що регулює ці питання. Але… Сьогодні все змінилося, вищих закладів освіти, їх філій, відділень і представництв налічується десятки і сотні у кожній області. Раніше молода людина, міцно тримаючись за соломинку,  робила все  можливе, щоб її рейтинг відповідав запитам вищого закладу освіти. І тому питання культури та етики поведінки на вчених радах майже ніколи не порушувалися. Тепер все навпаки. Заклад освіти ладен переступити через загальноприйняті в суспільстві норми поведінки і моралі, пропускаючи все, образно кажучи, мимо очей та вух аби утримати у вузі молоду людину (особливо у недержавних закладах освіти).
 Зокрема, тут моральна шкода полягає у приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної особи.
 Студенти першого курсу здебільшого  ще є неповнолітніми. Проте відповідно до ст. 1179 ЦК вони зобов’язані відшкодовувати завдану шкоду здоров’ю педагогу внаслідок вчинених протиправних дій. Так, згідно з ч.1 цієї статті неповнолітня особа (у віці від 14 до 18 років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах та ч.2 - у разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, вона відшкодовується  в частці, якої не вистачає, або у повному обсязі її батьками або піклувальниками.
Також хочу нагадати вам, що 22 вересня 2005 року прийнято Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення». Згідно цього закону куріння тютюнових виробів у заборонених місцях тягне за собою попередження або накладання штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення тягне за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно зі ст.3 Конституції України здоров’я людини є недоторканим, ст. 49 - кожен має право на охорону здоров’я і ст. 50 - кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Людина вільна розпоряджатися своїм життям, проте це розпорядження не повинно порушувати прав і свобод інших людей. Тому - шкодь  собі, але роби це у спеціально відведеному місці.
Знання і розуміння зазначених положень чинного законодавства щодо правового регулювання поведінки студентської молоді можливе лише за умови підвищення правової культури цієї частини громадян нашого суспільства, тобто вашої правової  культури.
Ведуча:  А зараз, друзі, давайте обміркуємо все те, що почули. Як в вашій студентській групі виконуються права та обов’язки? Якими правами ви користуєтесь в реальному житті? Чи були у вас випадки порушення прав? А як ви виконуєте свої обов’язки?
Далі - триває дискусія серед студентів.